Zavedenie minimálnej dane z príjmu, čo s tým?

6. decembra 2023, Jitka Johana Hasíková, Nezaradené

Verejné financie a ich katastrofálny stav nás už dlhší čas udržiavali v napätí. Všetci sme vedeli, že tento stav je neudržateľný. Očakávali sme riešenia, ale tajne sme dúfali, že to predýchame. Prvé opatrenia boli prijaté na zasadnutí vlády a poviem vám, nič radostné.

Jedným zo série konsolidačných opatrení je napríklad zavedenie minimálnej dane z príjmov právnických osôb. Od prvého januára 2024 sa zavádza minimálna výška dane z príjmov právnických osôb. Túto daň musí daňovník odviesť bez ohľadu na výšku daňového základu. To znamená, že aj v prípade straty. Výška minimálnej dane je závislá od ročného obratu. Pri strate alebo obrate nepresahujúcom 50 000 € je minimálna daň z príjmu právnickej osoby 340 €. Povedané inými slovami, ak ste spoločníkom napríklad v jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným a nevykonávate vôbec žiadnu činnosť, musíte zaplatiť minimálnu daň vo výške 340 €. To isté platí, ak v spoločnosti za uplynulý rok vykážete stratu.

Pre mnohých spoločníkov mŕtvych alebo stratových spoločností sa v súvislosti so zavedením minimálnej výšky dane vynorí otázka, čo ďalej? Ešte intenzívnejšie budete o probléme premýšľať, ak ste vlastníkom niekoľkých takýchto spoločností.

Tak ako ďalej? Zaplatiť 340 € za každú spoločnosť alebo sa jej radšej zbaviť? Rozhodnutie bude vychádzať z vašej finančnej kondície.

Riešení je niekoľko. Pomerne jednoduchým spôsobom, ako sa zbaviť svojej účasti v spoločnosti, je prevod obchodného podielu na inú osobu. Zdravé podnikanie nového spoločníka by nemalo spôsobiť problém pri zaplatení minimálnej dane. Spoločnosť ako taká síce nezanikne, ale Vám zanikne povinnosť zaplatiť minimálnu daň. Nevýhodou uvedeného riešenia je, že musíte nájsť osobu, ktorá bude ochotná firmu kúpiť a niesť prípadné riziká z jej predchádzajúcej činnosti.

Likvidácia spoločnosti je síce veľmi elegantné a pre spoločníka bezpečné riešenie, celý proces je však pomerne zložitý. Vyžaduje si odborné vedomosti, určitú právnu zručnosť a aj finančné prostriedky. K likvidácii spoločnosti je možné pristúpiť len v prípade, že nie je predĺžená. Inak zo zákona nastupuje povinnosť prihlásiť spoločnosť do konkurzu.

Možno jednoduchším a rýchlejším riešením je zlúčenie spoločnosti. V našom podnikateľskom prostredí je táto forma zrušenia spoločnosti veľmi známa a často využívaná. Ide o pomerne rýchle riešenie, pri ktorom zostávajúca firma preberá na seba majetok, práva a všetky záväzky zanikajúcej spoločnosti. Zlúčením spoločností sa teda dlhy nestratia, ale prejdú v celom svojom objeme na zostávajúcu spoločnosť. Zlúčenie spoločnosti sa javí ako ideálny spôsob riešenia pre spoločníka, ktorý má účasť vo viacerých nepodnikajúcich a zároveň nepredĺžených spoločnostiach, pretože daň z príjmu z právnických osôb sa bude platiť len za zostávajúcu spoločnosť.

Náš Obchodný zákonník pozná aj zrušenie spoločnosti z úradnej povinnosti, teda ex offo. O zrušení spoločnosti v danom prípade rozhodne súd a následne vymaže spoločnosť z obchodného registra. Výmazom spoločnosti z obchodného registra dochádza k zániku spoločnosti. Dôvody, pre ktoré súd zruší spoločnosť, sú presne vymedzené v § 68 odsek 6 Obchodného zákonníka. Medzi takéto dôvody patrí napríklad to, že v príslušnom kalendárnom roku sa nekonalo valné zhromaždenie, v spoločnosti po dobu viac ako 3 mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti, spoločnosť stratila oprávnenie na podnikanie, zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti, spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond a ďalšie dôvody uvedené v citovanom § 68 ObZ. Zjednodušene povedané, ak teda súd zistí niektorú z týchto skutočností, musí z úradnej povinnosti začať konať, spoločnosť zrušiť a následne vymazať.

Tak poďme na to, nech ten svet zázrakov s konsolidovanými verejnými financiami aj v zdraví prežijeme!